Kerst en Eindejaars menu's dienen apart besteld te worden! U kan dit niet tezamen bestellen omwille van verschillende afhaalmomenten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudstafel

Artikel 1 - Algemene gegevens

1.1 Ambrosia Fijnkeuken BV is een Besloten Vennootschap

De hoofdzetel is gelegen te Stormsschranslaan 4, 2570 Duffel

Het telefoonnummer is +32496800050 of +32495208844

Het e-mailadres is info@ambrosiafijnkeuken.be

Het btw-nummer van Ambrosia Fijnkeuken is BE0460 070 109.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk (mail of per aangetekende brief) van is afgeweken.

1.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht gaan.

1.4 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij derden worden betrokken voor de uitvoering.

Artikel 2 – Toepassing

Onderhavige algemene factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door Ambrosia Fijnkeuken BVBA, hierna genoemd “Vennootschap”, met uitzondering van deze waarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken wordt van de standaard factuurvoorwaarden.

Artikel 3 – Offertes en aanvaarding

Alle offertes zijn vrijblijvend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke vermelding van het tegendeel. De Vennootschap is slechts gebonden door een bestelling nadat ze schriftelijk bevestigd werd.

Artikel 4 – Annulatie van bestellingen

Alle bestellingen die minder dan 8 dagen voor het evenement geannuleerd worden om welke reden dan ook, kunnen aanleiding geven tot een schadevergoeding van 10% van de initiële contractprijs. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven voor de Vennootschap.

Artikel 5 – Betaling

We verzoeken u de factuur te voldoen binnen de 7 dagen na factuurdatum. Het verzenden van duplicaten van facturen op verzoek van de klant wordt aangerekend aan kostprijs. Ambrosia Fijnkeuken BVBA past eveneens de Europese wetgeving toe, van kracht gaande op 17 maart 2013, inzake betalingstermijn.

Artikel 6 – Klachten

Alle klachten moeten per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 5 dagen na factuurdatum.

Artikel 7 – Laattijdige betaling

In geval van ontbrekende, niet tijdige of onvolledige betaling van de factuur op vervaldag, zullen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling nalatigheidsintresten aan de wettelijke interest verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het uitstaand factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR. Dit is bovendien onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen, onder meer de procedurekosten en alle kosten gepaard gaande met de gerechtelijke invordering. Bij het verzenden van een betalingsherinnering kunnen wij daarvoor een administratiekost aanrekenen van forfaitair 25,00.

Artikel 8 – BTW

In geval van een creditnota dient de BTW die reeds in aftrek zou gebracht zijn, terugbetaald te worden aan de staat.

Artikel 9 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Vennootschap worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Hey! Ben je ouder
dan 18 jaar?

Om gebruik te maken van onze aangepaste wijnen in onze webshop is de vereiste leeftijd 18 jaar.
Door deze site te betreden gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.